Algemene Voorwarden

Watermelon Cat support Oct 2010

1. Toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Watermelon Cat en op alle met Watermelon Cat aangegane overeenkomsten. 2.Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

3.Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4.Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Watermelon Cat is ingestemd.

5.Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Watermelon Cat een aankoop verricht.

6.De internetsite  WatermelonCat.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.

7.Watermelon Cat behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

8.Door het gebruik van de internetsites van Watermelon Cat en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

9.Watermelon Cat is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Watermelon Cat is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aankoop door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.Een aankoop van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheid: de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Watermelon Cat via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Watermelon Cat ontvangen.

4.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Watermelon Cat herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Watermelon Cat de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

5.Koper en Watermelon Cat komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Watermelon Cat gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

6.Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Watermelon Cat garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.

2.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.De Koper is de prijs verschuldigd die Watermelon Cat in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Watermelon Cat worden gecorrigeerd.

4.Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

5.Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Watermelon Cat

 

4. Betaling

1.Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL creditcard (VISA, Mastercard, American Express) Bestelling ontvangen, achteraf betalen via rekening (onder voorbehoud van online credit check) Vooruitbetaling via overboeking bank of giro

2.Watermelon Cat kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

3.Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.

4.In het geval door Watermelon Cat een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5.Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Watermelon Cat is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

6.Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Watermelon Cat als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

7.In geval van niet tijdige betaling is Watermelon Cat bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

5.Levering en leveringstijd

1.Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Watermelon Cat ernaar om bestellingen binnen 3-5 werkdagen te leveren. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Watermelon Cat kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

2.In het geval dat de levertijd van 30 dagen overschreden wordt, kan de klant de koop eenzijdig ontbinden en is Watermelon Cat het afgerekende bedrag te crediteren aan de klant.

3.Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Watermelon Cat streeft ernaar vertragingen binnen 3 werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

4.Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Watermelon Cat de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

6.Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

6. Ruilen en herroepingsrecht

1.De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt zijn geld terug.

 

7. Tevredenheidsgarantie

1.De consument Koper kan binnen viertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Watermelon Cat aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

2.Watermelon Cat is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

3.De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

4.Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Watermelon Cat binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan Watermelon Cat betaalde.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

1.Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Watermelon Cat is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

 

9. Garantie en aansprakelijkheid

1.Voor door Watermelon Cat geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Watermelon Cat vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

2.Watermelon Cat is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Watermelon Cat geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3.Indien Watermelon Cat om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

4.Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Watermelon Cat of de fabrikant zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

5.De Koper is gehouden Watermelon Cat te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Watermelon Cat zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

6.Het is mogelijk dat Watermelon Cat op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Watermelon Cat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

10. Overmacht

1.In geval van overmacht is Watermelon Cat niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

11. Intellectuele eigendom

1.De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Watermelon Cat, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2.Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3.Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Watermelon Cat, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 

12. Persoonsgegevens

1.Watermelon Cat zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

2.Watermelon Cat neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Watermelon Cat of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

14. Diversen

1.Watermelon Cat is gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nr 34329151 Het BTW-identificatienummer is NL-253165994B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Watermelon Cat, Scheeperstraat 60, 2021BK, Haarlem, Nederland, of via email naar mail(at)watermeloncat.nl

2.Watermelon Cat streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 48 uur (op werkdagen) te beantwoorden.